TEL: 0231 / 583230  Email: dasbotosani@yahoo.com

Alocaţia pentru susţinerea familiei

Baza legală de acordare:

 1. Legea nr.277/24.12.2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. H.G. nr.38/19.01.2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/24.12.2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei,cu modificarile si completariele ulterioare
 3. Ordin nr. 1474/06.05.2011 pentru aprobarea Instrucţiunilor de aplicare a unor prevederi din Normele metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr.111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, aprobate prin HG nr. 52/2011, Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, aprobate prin HG nr. 38/2011, şi din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin HG nr.50/2011;
 4. Legea 292/20.12.2011 legea asistenţei sociale.

Condiţii de acordare:

Alocaţia pentru susţinerea familiei se instituie ca formă de sprijin pentru familiile şi persoanele singure care au în creştere şi în îngrijire copii în vârstă de până la 18 ani, dacă acestea realizează venituri nete lunare pe membru de familie de până la 530 lei.

Beneficiază de această alocaţie, familiile ai căror membri sunt cetăţeni români care locuiesc în România precum şi familiile şi persoanele singure care nu au cetăţenie română, dacă se află în una dintre următoarele situaţii:

 1. sunt cetăţeni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai Spaţiului Economic European, ai Confederaţiei Elveţiene sau ai altor state, pe perioada în care au domiciliul sau, după caz, reşedinţa în România, în condiţiile legii;
 2. sunt cetăţeni străini sau apatrizi cărora li s-a acordat, în condiţiile legii, o formă de protecţie;
 3. sunt apatrizi care au domiciliul sau, după caz, reşedinţa în România, în condiţiile legii.

Beneficiază de alocaţia pentru susţinerea familiei

 1. familia formată din soţ, soţie şi copiii aflaţi în întreţinerea acestora, care locuiesc împreună, denumită în continuare familie.
 2. familia formată din persoana singură şi copiii aflaţi în întreţinerea acesteia şi care locuiesc împreună cu aceasta, denumită în continuare familie monoparentală.

Se consideră familie şi bărbatul şi femeia necăsătoriţi, cu copiii lor şi ai fiecăruia dintre ei, care locuiesc şi gospodăresc împreună, dacă aceasta se consemnează în ancheta socială. Prin persoană singură se înţelege persoana care se află în una dintre următoarele situaţii:

 1. este necăsătorită;
 2. este văduvă;
 3. este divorţată;
 4. are soţul/soţia declarat/declarată dispărut/dispărută prin hotărâre judecătorească;
 5. are soţul/soţia arestat/arestată preventiv pe o perioadă mai mare de 30 de zile sau execută o pedeapsă privativă de libertate şi nu participă la întreţinerea copiilor;
 6. nu a împlinit vârsta de 18 ani şi se află în una dintre situaţiile prevăzute la lit. a. - e. ;
 7. a fost numită tutore sau i s-au încredinţat ori i s-au dat în plasament unul sau mai mulţi copii şi se află în una dintre situaţiile prevăzute la lit. a. - c. .

Sunt consideraţi ca făcând parte din familie şi copiii încredinţaţi în vederea adopţiei, cei aflaţi în plasament la o persoană sau familie ori pentru care s-a instituit tutela, potrivit legii.

Asistentul maternal profesionist beneficiază de alocaţie doar pentru copiii săi, luându-se în considerare la stabilirea dreptului toate veniturile realizate de membrii familiei, cu excepţia celor provenite din alocaţiile de plasament şi alte sume acordate asistentului maternal pentru acoperirea cheltuielilor lunare, în condiţiile legii.

În situaţia în care copiii în vârstă de până la 18 ani urmează o formă de învăţământ în altă localitate decât cea de domiciliu sau de reşedinţă, condiţia de a locui împreună se consideră îndeplinită şi pe această perioadă, dacă se prezintă dovada că sunt în întreţinerea familiei ori a persoanei singure.

În situaţia în care copiii în vârstă de până la 18 ani urmează o formă de învăţământ în străinătate, aceştia sunt luaţi în calcul la stabilirea dreptului la alocaţie doar dacă reprezentantul legal al copilului prezintă dovada frecventării cursurilor şi a numărului absenţelor înregistrate de copil/copii, eliberată de unitatea de învăţământ din străinătate, iar aceasta funcţionează în condiţiile legislaţiei statului respectiv.

Cuantumuri:

Pentru familia care este formată din 2 părinţi cuantumurile sunt:

 1. în cazul în care venitul net mediu lunar pe membru de familie se situează până la 200 lei, cuantumul lunar al alocaţiei este:
  1. 82 lei pentru familia cu un copil
  2. 164 lei pentru familia cu 2 copii
  3. 246 lei pentru familia cu 3 copii
  4. 328 lei pentru familia cu 4 sau mai mulţi copii.
 2. în cazul în care venitul net mediu lunar pe membru de familie se situează între 201 lei si 530 lei, cuantumul lunar al alocaţiei este:
  1. 75 lei pentru familia cu un copil;
  2. 150 lei pentru familia care are 2 copii;
  3. 225 lei pentru familia care are 3 copii;
  4. 300 lei pentru familia care are 4 sau mai mulţi copii.

Pentru familia formată dintr-un părinte singur, cuantumurile sunt:

 1. în cazul în care venitul net mediu lunar pe membru de familie se situează până la 200 lei, cuantumul lunar al alocaţiei este:
  1. 107 lei pentru familia cu un copil
  2. 214 lei pentru familia cu 2 copii
  3. 321 lei pentru familia cu 3 copii
  4. 428 lei pentru familia cu 4 sau mai mulţi copii.
 2. în cazul in care venitul net mediu lunar pe membru de familie se situează între 201 lei si 530 lei, cuantumul lunar al alocaţiei este:
  1. 102 lei pentru familia cu un copil;
  2. 204 lei pentru familia care are 2 copii;
  3. 306 lei pentru familia care are 3 copii;
  4. 408 lei pentru familia care are 4 sau mai mulţi copii.

Documentele necesare întocmirii dosarului de alocaţie:

 • Livretul de familie eliberat de serviciul de stare civilă al primăriei de domiciliu;
 • Buletin de identitate, carte de identitate; 
 • Certificat de căsătorie;
 • Certificat de deces (acolo unde este cazul);
 • Certificat de naştere pentru copiii până la 14 ani;
 • Hotărârea de divorţ rămasă definitivă şi irevocabilă (după caz);
 • În cazul divorţului cu copii, se va prezenta hotărârea judecătorească în care se va face referire la încredinţarea minorului şi obligaţia legală de întreţinere;
 • Hotărârea judecătorească de încredinţare în vederea adopţiei, potrivit legii;
 • Hotărârea judecătorească de încuviinţare a adopţiei, potrivit legii;
 • Hotărârea judecătorească sau , după caz, hotărârea comisiei pentru protecţia copilului pentru măsura plasamentului, potrivit legii;
 • Decizia directorului general al direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului sau, după caz, hotărârea judecătorească pentru măsura plasamentului în regim de urgenţă, potrivit legii;
 • Hotărârea judecătorească de instituire a tutelei sau, după caz, dispoziţia autorităţii tutelare, potrivit legii;
 • Actul doveditor care atestă calitatea de reprezentant legal al persoanei minore lipsite de capacitate deplină de exerciţiu al drepturilor civile, respectiv părinte, tutore, curator, altă persoană desemnată reprezentant legal prin decizia directorului general al direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului sau, după caz, prin hotărâre judecătorească;
 • Hotărârea judecătorească prin care soţul/soţia este declarat/declarată dispărut/dispărută;
 • Hotărârea judecătorească prin care soţul/soţia este arestat/arestată preventiv pe o perioadă mai mare de 30 de zile sau execută o pedeapsă privativă de libertate şi nu participă la întreţinerea copiilor;

Pentru familiile şi persoanele singure care nu au cetăţenie română dar sunt cetăţeni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai Spaţiului Economic European , ai Confederaţiei Elveţiene sau ai altor state nu se solicită livretul de familie. Componenţa familiei, filiaţia copiilor şi situaţia lor juridică faţă de reprezentantul legal se dovedesc cu documentele eliberate de autorităţile din ţara de origine, traduse şi legalizate, precum şi cu alte documente eliberate de autorităţile române competente.

 • Actul doveditor privind proprietatea, contract de închiriere locuinţă fond de stat sau chiriaş la proprietar ;
 • Certificat de atestare fiscală pentru persoane fizice privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local din care să rezulte bunurile mobile şi imobile aflate în proprietate
 • Certificat de venituri eliberat de Administraţia Finanţelor Publice din care să rezulte dacă figurează în evidenţele fiscale cu venituri impozabile vizat la Registrul Agricol din cadrul Primăriei Municipiului Botoşani ( În cazul persoanelor singure/familiilor care au reşedinţa sau locuiesc fără forme legale pe raza municipiului Botoşani, se va prezenta adeverinţă de la primarul localităţii de domiciliu din care să rezulte că nu beneficiază de ajutorul social conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, certificat fiscal din care să rezulte cu ce bunuri (clădiri, terenuri ) figurează pe rol în localitatea respectivă, certificat de venituri din care să rezulte dacă obţine venituri din activităţi pe cont propriu)
 • Adeverinţa de elev în care se va specifica dacă repeta anul scolar sau nu , si din ce motiv, si daca înregistrează sau nu absente nemotivate in cursul unui semestru care sa conduca la scaderea sub 8 a notei la purtare;
 • Adeverinţa de salariat, în care se va specifica salariul net din luna anterioară depunerii cererii cu specificaţia dacă primeşte sau nu bonuri de masa (respectiv valoarea lor);
 • Dovada indemnizaţie cu caracter permanent;
 • Talon şomaj, talon pensie (pentru toate categoriile de pensii);

Modalităţi de plată

Plata drepturilor pentru alocaţia pentru susţinerea familiei se asigură de către Agenţia pentru plăţi şi inspecţie socială a municipiului Botoşani, prin decizie a directorului executiv, pe bază de mandat poştal sau, după caz, în cont curent personal sau în cont de card.

Emiterea deciziei directorului executiv al agenţiei teritoriale are la baza dispoziţia primarului privind acordarea dreptului, însoţită de cererea tip, certificată de primar.

Pentru familiile care îndeplinesc condiţiile de acordare a alocaţiei de susţinere a familiei, primarul are obligaţia de a transmite agenţiei teritoriale până la data de 5 a lunii următoare, pentru luna anterioară, pe baza de borderou, cererea tip şi dispoziţia primarului privind acordarea dreptului.

Unde se depune dosarul

Cererea şi declaraţia pe propria răspundere pentru acordarea alocaţiei pentru susţinerea familiei (anexa nr.1) însoţită de actele doveditoare privind componenţa familiei şi veniturile realizate, se înregistrează la sediul Serviciului Public Local de Asistenţă Socială din str. Săvenilor nr.12 din municipiul Botoşani.

In situația în care beneficiati de venit minim garantat si socilitați dreptul la alocația pentru susținerea familiei se va completa cerere de modificare (anexa 1a)

Date de contact

Adresa:
Strada Săvenilor nr. 12, localitatea Botoșani,
județ Botoșani, cod poștal 710246

Telefon: 0231 583 230  

Email: dasbotosani@yahoo.com

Harta

Program de lucru

Luni - Joi : 8:00 - 16:30

Vineri : 8:00 - 14:00