TEL: 0231 / 583230  Email: dasbotosani@yahoo.com

Anunț - Concurs - a două funcții publice de execuție vacante, după cum urmeazăː îngrijitor, bucătar ȋn cadrul Cantinei de ajutor social

Direcția de Asistenţă Socială Botoşani organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a două funcții publice de execuție vacante, după cum urmeazăː îngrijitor, bucătar.  

 1. Îngrijitor, perioadă nedeterminată, ȋn cadrul Cantinei de ajutor social

Condiții specifice necesare în vederea participării la concurs și a ocupării funcției contractuale de îngrijitor sunt:

 • Studii: minim 10 clase;
 • Certificat de absolvire privind însușirea noțiunilor fundamentale de igienă valabil la

data concursului sau adeverință care să ateste faptul că s-a absolvit programul de instruire privind noțiunile de igienă – Modulul 1/Nivelul 2;

 • Vechime ȋn muncă: minim cinci ani. 
 1. Bucătar, perioadă nedeterminată, ȋn cadrul Cantinei de ajutor social

Condiții specifice necesare în vederea participării la concurs și a ocupării funcției contractuale  de bucătar sunt:

 • Studii: minim 10 clase;
 • Certificat de calificare profesională în meseria de bucătar;
 • Certificat de absolvire privind însușirea noțiunilor fundamentale de igienă valabil la

data concursului sau adeverință care să ateste faptul că s-a absolvit programul de instruire privind noțiunile de igienă – Modulul 1/Nivelul 2;   

 • Vechime ȋn muncă: minim cinci ani. 

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 3 din Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv:

 • cetăţenie română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 • cunoaşterea limbii române, scris şi vorbit;
 • vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • capacitate deplină de exerciţiu;
 • stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberată de medicul de familie sau de unităţi sanitare abilitate;
 • îndeplinirea condiţiilor de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 • să nu fi fost condamnaţi definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care i-ar face incompatibili cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Document oficial aici

Date de contact

Adresa:
Strada Săvenilor nr. 12, localitatea Botoșani,
județ Botoșani, cod poștal 710246

Telefon: 0231 583 230  

Email: dasbotosani@yahoo.com

Harta

Program de lucru

Luni - Joi : 8:00 - 16:30

Vineri : 8:00 - 14:00