TEL: 0231 / 583230  Email: dasbotosani@yahoo.com

Anunț - Concurs Consilier debutant

În temeiul prevederilor art. 618 alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ coroborate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, Direcția de Asistenţă Socială Botoşani organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcției publice de execuție, vacantă, de consilier, clasa I, grad profesional debutant, normă întreagă – Serviciul Evidență și Plată Beneficii de Asistență Socială, Compartiment beneficii pentru susținerea copilului și a familiei –  1 post.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 465 alin. (1) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, respectiv:

 • are cetăţenie română și domiciliul în România;
 • cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 • are vârsta de minimum 18 ani împliniți;
 • are capacitate deplină de exerciţiu;
 • este apt din punct de vedere medical – atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie;
 • îndeplinirea condiţiilor de studii și vechime în specialitate prevăzute de lege pentru funcția publică;
 • îndeplinește condițiile specifice, conform fișei postului, pentru ocuparea funcției publice;
 • nu a fost condamnata pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, infracțiuni de corupție și de serviciu, infracțiuni care împiedică înfăptuirea justiției, infracțiuni de fals ori a unei infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției publice, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei;
 • nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcție publică sau de a exercita profesia oria activitatea în executarea căreia a săvârșit fapta, prin hotărâre definitivă, în condițiile legii;
 • nu a fost destituită dintr-o funcție publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;
 • nu a fost lucrător al Securității sau colaborator al acesteia, în condițiile prevăzute de legislația specifică.

Documente utile:

Date de contact

Adresa:
Strada Săvenilor nr. 12, localitatea Botoșani,
județ Botoșani, cod poștal 710246

Telefon: 0231 583 230  

Email: dasbotosani@yahoo.com

Harta

Program de lucru

Luni - Joi : 8:00 - 16:30

Vineri : 8:00 - 14:00