TEL: 0231 / 583230  Email: dasbotosani@yahoo.com

Centrul social de zi pentru copii aflati in situatii de risc social

Centrul social de zi pentru copii aflati in situatii de risc social are sediul în str.Parcul Tineretului nr.4, municipiul Botoşani şi este unitate de asistenţă socială fără personalitate juridică care functionează ca structură cu administrare unică in cadrul Serviciului Public Local de Asistenţă Socială Botoșani.

Baza legala

 1. Legea nr.292/2011 - Legea asistenţei sociale
 2. Legea nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările şi completările ulterioare.
 3. Legea nr.197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, cu modificările şi completările ulterioare
 4. HG nr.118/2014 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale
 5. Ordinul nr.288/2006 pentru aprobarea standardelor minime obligatorii privind managementul de caz în domeniul protecţiei copilului.
 6. Ordinul nr.24/2004 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii pentru centrele de zi.
 7. Hotărârea Guvernului nr.1438 / 2004 pentru aprobarea regulamentelor cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor de prevenire a separării copilului de familia sa - Anexa 2 Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor de zi.
 8. Ordinul nr.219/2006 privind activităţile de identificare a copiilor care sunt lipsiţi de îngrijirea părinţilor pe perioada în care aceştia se află la muncă în străinătate emis de Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului.
 9. Ordinul ministrului sănătăţii nr.1955/1995 pentru aprobarea Normelor de igienă privind unităţile pentru ocrotirea, educarea şi instruirea copiilor şi tinerilor.
 10. Legea nr.477 / 2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice. 
 11. Ordonanţa Guvernului nr.27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările şi completările ulterioare.

Centrul social de zi pentru copii aflati in situatii de risc social este un serviciu social de zi care are drept misiune prevenirea separării copiilor de familie, formarea şi dezvoltarea abilităţilor parentale şi sprijin acordat copiilor pentru o dezvoltare psiho-socio-emoţională armonioasă. Centrul de zi contribuie, prin obiectivele sale, la prevenirea problemelor multiple cu care familiile în situaţie de risc social se confruntă în prezent.

Obiectul de activitate al Centrului social de zi pentru copii aflati in situatii de risc social, îl constituie dezvoltarea ansamblului de masuri, programe, servicii de protejare a intereselor superioare ale copiilor proveniti din familii defavorizate cu grad de risc crescut de separare a copilului de familia sa, risc de absenteism si abandon scolar.

Beneficiarii serviciilor de zi sunt copii cu virsta cuprinsa intre 6 -12 ani şi care se află, singuri sau împreună cu familia, într-una din următoarele situaţii:

 1. copiii şi părinţii cărora li se acorda prestaţii şi servicii destinate prevenirii separarii lor;
 2. copiii care au beneficiat de o măsura de protecţie specială şi au fost reintegrati în familie;
 3. copiii care beneficiază de o măsura de protecţie specială; 
 4. copiii din familii monoparentale;
 5. copii cu unul sau ambii părinți plecați în străinătate;
 6. copiii cu un grad ridicat de abandon școlar;
 7. copiii aflați în situații de risc de abandon, neglijare, abuz, sau orice altă situatie de risc psiho-social în care se află copilul la un moment dat ;
 8. părinţii ai căror copii beneficiază de o măsura de protecţie specială;

Tipurile de servicii sociale acordate în cadrul Centrului social de zi sunt următoarele:

 1. găzduire intr-un mediu apropiat de cel familial, in care sunt respectate drepturile beneficiarilor serviciilor;
 2. alimentatie corespunzatoare din punct de vedere calitativ si cantitativ, tinand cont de varsta, nevoile si preferintele copiilor, dar si de dezvoltarea deprinderilor de viata independenta; autoingrijire si autogospodarire
 3. educatie non-formala si informala pentru pregatirea si orientarea scolara, comunicare, autoingrijire si autogospodarire;
 4. petrecerea timpului liber, recreere si socializare
 5. asistenta psihologica si sociala, consiliere psihologica, consiliere psiho-pedagogică și socială-educativa;
 6. asistenta si sprijin in reintegrare familiala si integrarea socio-profesionala - programul are un puternic aracter de prevenţie a disoluţiei familiei, prin abandonul şcolar şi al domiciliului de catre copii, prevenţia vagabondajului şi a intrării în grupuri de tineri cu manifestări antisociale.
 7. sprijinirea copiilor școlari în pregătirea temelor, stabilirea și menținerea legăturii cu școala, activități de educație a copiilor pentru dezvoltarea abilităților psiho-motorii și fizice, abilităților socio-afective, limbaj și comunicare, abilități logico-matematice, formarea de deprinderi igienico-sanitare și de autogospodărire, formarea autonomiei copilului;
 8. cresterea si ingrijire copilului potrivit nevoilor sale; 
 9. facilitarea mentinerii contactului dintre copii si parintii acestuia si a reintegrarii copilului in familie;
 10. pregatirea copilului pentru viata de familie si pentru un mod de viata independent;
 11. cresterea, ingrijirea si socializarea copilului care sufera, in mod permanent, de o boala sau dizabilitate sau are dificultati de integrare, comportamentale sau de invatare l)
 12. dezvoltarea abilităţilor parentale de comunicare şi relaţionare interpersonală cu copilul şi persoanele reprezentative din viaţa acestuia.

Date de contact

Adresa:
Strada Săvenilor nr. 12, localitatea Botoșani,
județ Botoșani, cod poștal 710246

Telefon: 0231 583 230  

Email: dasbotosani@yahoo.com

Harta

Program de lucru

Luni - Joi : 8:00 - 16:30

Vineri : 8:00 - 14:00