Prezentare activitati

Activitățile principale ale proiectului:

A1. Managementul proiectului

 1. Organizarea și administrarea resurselor umane
  • Definitivarea fișelor de post pentru personalul proiectului
  • Recrutarea, selectarea si angajarea personalului pentru posturile vacante
  • Asigurarea instruirii personalului proiectului cu privire la prevederile Contractului de Finanțare si a anexelor acestuia
  • Pregătirea personalului cu privire la aspectele-cheie din implementarea proiectului
  • Gestionarea dosarelor de personal, a time sheeturilor si a rapoartelor de activitate lunare
  • Monitorizarea și evaluarea personalului din proiect
 2. Coordonarea, monitorizarea și evaluarea proiectului
  • Coordonarea proiectului prin intermediul a 6 reuniuni semestriale la care vor participa toti membrii echipelor (Beneficiar, P1,P2)
  • Monitorizarea proiectului constă in analiza fiecărei activități si subactivități în parte pentru a se asigura încadrarea în indicatorii stabiliți prin Cererea de Finanțare, precum și atingerea rezultatelor și obiectivelor asumate - Evaluarea finala a proiectului are rolul de a reliefa atât rezultatele obținute, cât și de a identifica noi oportunități de sustenabilitate a proiectului 
  • Pregătirea etapei post-proiect prin 2 acțiuni de conștientizare, tip seminar/conferință/ workshop/ateliere de lucru online cu privire la rolul și importanța economiei sociale destinate instituțiilor relevante
 3. Raportarea proiectului și elaborarea CP/CR
  • Elaborarea de rapoarte de progres trimestriale
  • Elaborarea raportului tehnic și financiar final
  • Elaborarea cererilor de prefinantare/rambursare/plată
  • Arhivarea online si/sau pe suport de hartie
  • Pastrarea tuturor documentelor legate de utilizarea finantarii pe o perioada de 3 ani de la inchiderea POCU

A.2 Organizarea și derularea a 5 programe de formare antreprenorială specifică pentru 102 persoane

 1. Informarea publicului cu privire la acțiunile derulate în cadrul proiectului.
 2. Identificarea și selecția grupului țintă (102 persoane selectate vor fi informate și conștientizate cu privire la rolul și importanța antreprenoriatului social ca mijloc de a combate probleme sociale și ca alternativă solidă pentru cariera profesională clasică, avantajele inițierii unei afaceri sociale, oportunitățile de finanțare a IS, dezvoltând astfel o atitudine pozitivă față de crearea de IS.)
  • Elaborarea metodologiei de selecție a grupului țintă
  • 102 persoane din județele din RNE selectate și introduse în grupul țintă
 3. Organizarea și derularea a 5 programe de formare antreprenorială specifică Programe de formare acreditate ANC:
  • cursuri de specializare în domeniul antreprenoriatului social și finalizate cu certificarea în specializarea Antreprenor în economia socială
  • Elaborarea Metodologiei de organizare și desfășurare a formării continue
  • 102 persoane participante la cursurile de formare a competențelor profesionale (5 grupe, în medie 21 persoane/grupă)
  • 240 ore de formare antreprenorială specifică (48h/cursant din care 16 h teorie si 32 h practică)
  • 97 certificate de absolvire cu recunoaștere MENCS și MMFPSPV

A.3 Selectarea a 21 de planuri de afaceri

Pregătirea și derularea concursului de planuri de afaceri

Dezvoltarea antreprenoriatului social la nivel regional prin înființarea a 21 entități de economie socială din care 10% propun măsuri pentru promovarea concretă a tranziției către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon și eficiență din punct de vedere al utilizării resurselor; 10% promovează concret inovarea socială; promovează nediscriminarea.

 • Elaborarea metodologiei de organizare și desfășurare concurs planuri de afaceri, inclusiv criterii și modalități de selecție planuri de afaceri
 • Minim 30 planuri de afaceri propuse

A.4 Furnizarea de servicii personalizate de consiliere după finalizarea selecției planurilor de afaceri

 • 840 ore de servicii de consiliere pentru persoanele ale căror planuri de afaceri au fost selectate spre finanțare

A.5 Asigurarea înființării și demarării funcționării celor 21 de IS

 • 21 planuri de afaceri din care 10% propun măsuri pentru promovarea concretă a tranziției către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon și eficiență din punct de vedere al utilizării resurselor; 10% promovează concret inovarea socială; promovează nediscriminarea
 • 105 locuri de muncă create și menținute pe perioada de sustenabilitate (Minim 5 locuri de muncă/plan de afaceri finanțate)

A.6 Decontarea sumelor aferente implementării celor 21 planuri de afaceri selectate

 • Subvenții financiare în valoare de maxim 100 000 Euro/plan de afaceri

A.7 Monitorizarea funcționării și dezvoltării celor 21 de IS înființate

A.8 Realizarea analizei privind situația economiei sociale în RNE

A.9 Derularea acțiunilor de informare și publicitate

A.10 Decontarea cheltuielilor indirecte

Rezultate așteptate:

R1. Creșterea numărului de persoane din RNE care devin informate și conștientizate cu privire la antreprenoriatul social ca mijloc de atenuare a deficiențelor întâlnite în plan socio-economic, dar și ca alternativă și opțiune de carieră, motivate să participe la activitățile proiectului.

R2. Îmbunătățirea competențelor în domeniul antreprenoriatului social pentru 102 persoane și certificarea unui număr de 97 persoane în 7 domenii de competență specifice, care vor absolvi programul de specializare Antreprenor în economia socială

R3. Dezvoltarea antreprenoriatului social la nivel regional prin înființarea a 21 de entități de economie socială

R4. Creșterea numărului de locuri de muncă în RNE prin crearea a minim 105 locuri de muncă de către întreprinderile sociale sprijinite prin proiect

R5. Creșterea cu 21 a numărului de întreprinderi sociale sustenabile pe termen lung (active la 6 luni de la terminarea sprijinului)

R6. Creșterea numărului de acțiuni de sprijin a antreprenoriatului social din RNE, prin 6 pachete de acțiuni ce vizează:

 • Informarea și conștientizarea avantajelor antreprenoriatului social
 • Formarea și certificarea competențelor antreprenoriale în domeniul social
 • Pregătirea pentru implementarea afacerii proprii
 • Consiliere in vederea implementării planurilor de afaceri
 • Acordarea de subvenții financiare
 • Monitorizare și consiliere după înființarea întreprinderii sociale.

R7. Creșterea si diversificarea instrumentelor de susținere a spiritului antreprenorial în domeniul economiei sociale în RNE prin crearea și furnizarea de dispozitive adaptate informării, selecției, lansării și implementării ideilor de afaceri

R8. Creșterea numărului de structuri de sprijin a antreprenoriatului social în RNE și consolidarea acțiunilor deja realizate sau existente

 • 44 profesioniști implicați în derularea activităților

R9. Îmbunătățirea nivelului de cooperare între sectorul economiei sociale, mediul de afaceri, al formării profesionale și cel al serviciilor de asistență socială în sprijinul identificării și transferului de bune practici

 • Parteneriat compus din 3 organizații (o instituție publică locală, o firmă cu activitate relevantă în susținerea mediului de afaceri local și regional și o organizație reprezentativă pentru economia socială)

R10. Promovarea tranziției către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon și eficiență din punctul de vedere al utilizării resurselor la nivelul intreprinderilor sociale care vor fi susținute

 • Planurile de afaceri selectate vor aloca min.3% din buget (min. 416.071 lei) în acest sens

R11. Promovarea inovării sociale la nivelul intreprinderilor sociale care vor fi susținute

 • Planurile de afaceri selectate vor aloca min. 5% din buget (min. 693.451 lei) în acest sens

 R12. Promovarea nediscriminării la nivelul intreprinderilor sociale care vor fi susținute.

 • Planurile de afaceri selectate vor aloca min. 3% din buget (min. 416.071 lei) in acest sens

 Alte rezultate ale proiectului

 • O pagina web al proiectului
 • O pagina de facebook a proiectului
 • Comunicate de presă
 • Roll-up-uri
 • Afișe
 • Mape pentru beneficiari
 • 6 reuniuni semestriale cu membrii echipelor de implementare

Directia de Asistenta Sociala Botosani

Persoana de contact: Dorin Gabriel Burlacu, Director executiv
E-mail: dasbotosani@yahoo.com
Telefon: 0231-583230
Fax: 0231-529755

SC LOCATIVA SA

Persoana de contact: Carmen Achitei, Director economic
E-mail: economic@locativa.ro
Telefon: 0231-532273

Asociatia PARTENER - Grupul de Initiativa pentru Dezvoltarea Locala Iasi

Persoana de contact: Catalin Ilascu, Presedinte
E-mail: secretariat@asociatia-pertener.ro
Telefon: 0232-217884
Fax: 0232-270502