Prezentare proiect

1. Contextul proiectului

Rolul economiei sociale, ca pilon important pentru reducerea disparităților sociale și ca sursă majoră de locuri de munca, inclusiv pentru persoanele din grupurile vulnerabile, este recunoscut la UE și in RO.

În acest context proiectul contribuie la dezvoltarea economiei sociale din RNE întrucât sprijină activ instituția intreprinderilor sociale ca o sursa de locuri de munca și de dezvoltare a serviciilor locale.

Proiectul contribuie la realizarea obiectivelor specifice (OS) ale Strategiei Nationale pentru Incluziunea Socială și Reducerea Sărăciei 2015-2020:

 • OS 2.1.6 „Dezvoltarea economiei sociale în vederea creșterii oportunităților de angajare pentru grupurile vulnerabile” prin facilitarea accesului la granturi și consiliere în antreprenoriat pentru înființarea și dezvoltarea de noi IS, inclusiv intreprinderi de inserție (urmând ca min. 30% din personalul acestora din urmă să provină din grupurile vulnerabile),
 • OS 2.7.1 „Imbunătățirea climatului social și creșterea încrederii în instituțiile statului” prin creșterea încrederii populației în instituțiile publice
 • OS 3.1. Reducerea disparităților sociale, urmare a faptului că intervenția proiectului este localizată în RNE, care, potrivit hărților care ilustrează fenomenul sărăciei în RO realizate de Banca Mondiala în 2013, „prezintă cele mai ridicate rate de sărăcie, toate cele șase judete ale sale având un risc ridicat de sărăcie”.

Prin încurajarea participării la proiect a persoanelor vârstnice și a persoanelor cu dizabilități, fie ca persoane care formeaza IS, fie drept candidați la joburile create prin proiect și/sau IS-urile înființate, proiectul contribuie la implementarea Strategiei Nationale privind Imbătrânirea Activă si a Strategiei Nationale privind Incluziunea Sociala a Persoanelor cu Dizabilități 2014-2020.

Prin promovarea antreprenoriatului social, ca optiune de cariera, inclusiv in randul tinerilor, a persoanelor în vârstă si a femeilor, precum si prin sprijinirea, chiar si financiară, a 102 persoane interesate sa creeze IS, proiectul este relevant pentru OS1, OS2 si OS3 din cadrul Strategiei Nationale de ocupare a fortei de munca 2014-2020, care prevede expres, printre măsurile de îmbunătățire a ocupării, “sprijinirea activităților de antreprenoriat”, „sprijinirea femeilor pentru revenirea pe piata muncii si reintegrarea profesionala, inclusiv prin promovarea antreprenoriala” si „cresterea participarii pe piata muncii a persoanelor în vârstă”. Pe aceeasi directie, proiectul contribuie la sporirea oportunitatilor de angajare, inclusiv pentru persoanele din grupurile vulnerabile, gratie celor 105 noi locuri de munca generate de IS create.

Prin crearea a minim 105 locuri de munca sustenabile în cadrul celor 21 de IS nou înființate prin proiect, proiectul este relevant fata de obiectivul general al POCU si fata de obiectivul specific 4.16 al AP 4, contribuind în mod direct la realizarea indicatorilor apelului Sprijin pentru infiintarea de IS.

Pentru a se adresa problemelor identificate, proiectul propune:

 • conștientizarea publicului cu privire la rolul, importanța și oportunitățile oferite de antreprenoriatul social
 • organizarea și derularea de cursuri de interes real pentru viitori antreprenori sociali;
 • va fi furnizat un model original de formare antreprenorială în domeniul economiei sociale, centrat pe cursațti, care vor fi stimulați să participe activ: să-și pună întrebări, să caute rezolvări, să aleagă cele mai relevante soluții, în timp ce formatorii vor asigura resurse congnitive și socio-emoționale (cadru de comunicare, sprijin); pe durata formării vor fi accentuate elemente cu grad ridicat de aplicabilitate, fiind privilegiată o abordare “social business fundamentals for non-social business professionals”;
 • sprijin personalizat pentru înființarea și dezvoltarea intreprinderii sociale,
 • accesul la o finanțare nerambursabilă consistentă,
 • sprijinirea GT prin HelpDesk,
 • crearea unui centru de resurse online
 • valorificarea expertizei, experienței și schimbului de bune practici din domeniul antreprenorial și al serviciilor sociale al partenerilor din proiect - organizații cu vocatie, dar si de referinta la nivel local si chiar regional, pentru a raspunde mai bine cerintelor reale ale viitorilor antreprenori sociali. Toate aceste solutii răspund nevoilor reale identificate prin cercetarea de piață și cresc mult șansa beneficiarilor de a dezvolta IS.

2. Titlul programului: Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020

3. Axa prioritarăIncluziunea socială și combaterea sărăciei

4. Titlul: NESES - ,, Start-up social Nord Est” - antreprenoriat social sustenabil în regiunea Nord-Est

5. Codul SMIS: 128520

6. Contract: POCU/449/4/16/128520

7. Beneficiarul: DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ BOTOȘANI

8. Parteneri:

 • Partener 1: SC LOCATIVA SA BOTOSANI
 • Partener 2: Asociația PARTENER – Grupul de Inițiativă pentru Dezvoltarea Locală IAȘI

9. Sursa de finanțare și valoarea proiectului:

Proiect cofinanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 (POCU)

Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 13.869.022,23 lei, din care:

 • 11.730.892,48 lei – valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR/FC/FSE/ILMT
 • 2.050.384,22 lei -  valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național
 • 87.745,53 lei – valoarea co-finanțării eligibile a Beneficiarului

10. Perioada de implementare a proiectului:

01 octombrie 2019 – 30 septembrie 2022

11. Aria geografică:

Județele din Regiunea Nord Est ( Botoșani, Iași, Suceava, Neamț, Vaslui, Bacău)

Obiectivul general:

Sprijinirea inițiativelor antreprenoriale sociale sustenabile din Regiunea Nord Est în vederea facilitării accesului la ocuparea forței de muncă.

Obiective specifice:

OS1. Creșterea nivelului de informare și conștientizare în vederea încurajării antreprenoriatului social la nivelul Regiunii Nord Est, prin acțiuni de informare.

OS2. Dezvoltarea competențelor cheie necesare pentru înființarea unei întreprinderi sociale în rândul a 102 persoane din  Regiunea Nord Est care doresc să înființeze întreprinderi sociale, prin activități de formare profesională antreprenorială specifică economiei sociale.

OS3. Sprijinirea creării și dezvoltării a 21 de întreprinderi sociale, inclusiv întreprinderi sociale de inserție, precum si a 105 noi locuri de muncă, prin acordarea de sprijin financiar și furnizarea de servicii personalizate de consiliere adresate persoanelor din Regiunea Nord Est care intenționează să înființeze întreprinderi sociale în RNE.

Directia de Asistenta Sociala Botosani

Persoana de contact: Dorin Gabriel Burlacu, Director executiv
E-mail: dasbotosani@yahoo.com
Telefon: 0231-583230
Fax: 0231-529755

SC LOCATIVA SA

Persoana de contact: Carmen Achitei, Director economic
E-mail: economic@locativa.ro
Telefon: 0231-532273

Asociatia PARTENER - Grupul de Initiativa pentru Dezvoltarea Locala Iasi

Persoana de contact: Catalin Ilascu, Presedinte
E-mail: secretariat@asociatia-pertener.ro
Telefon: 0232-217884
Fax: 0232-270502