TEL: 0231 / 583230  Email: dasbotosani@yahoo.com

Prezentare instituție și conducere

Direcţia de Asistenţă Socială Botoșani funcţionează în baza prevederilor H.G. nr.797/2017 pentru aprobarea regulamentelor – cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială ca structură specializată în administrarea şi acordarea beneficiilor de asistenţă socială şi a serviciilor sociale, cu personalitate juridică, înfiinţată în subordinea consiliului local al municipiului Botoșani, prin H.C.L. nr.142 din 31 mai 2018 , cu scopul de a asigura aplicarea politicilor sociale în domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor cu dizabilităţi, precum şi altor persoane, grupuri sau comunităţi aflate în nevoie socială.

Misiunea Direcţiei de Asistenţă Socială Botoșani este aceea ca, prin serviciile sociale şi beneficiile sociale acordate, să asigure dezvoltarea capacităţilor indivizilor şi/sau a comunităţilor pentru soluţionarea propriilor nevoi sociale, precum şi pentru creşterea calităţii vieţii şi promovarea principiilor de coeziune şi incluziune socială. Direcţia de Asistenţă Socială Botoșani, prin intermediul structurilor sale, are rolul de a oferi sprijin persoanelor din municipiul Botoșani aflate în situaţie de dificultate, prin acordarea de beneficii şi servicii la cele mai înalte standarde de calitate, dând dovadă de dăruire şi solidaritate socială.

Direcţia de Asistenţă Socială Botoșani este constituită din compartimentele de specialitate și centrele sociale fără personalitate juridică, subordonate si structurate pe competențe potrivit organigramei.

 • Compartiment resurse umane și comunicare, registratură și relații cu publicul
 • Serviciul protecţia copilului și intervenții în situații de urgență
  • Compartiment intervenții în situații de urgență
  • Compartiment protecţia copilului 
 • Serviciul evidență și plată beneficii de asistență socială
  • Compartiment beneficii pentru prevenirea și combaterea excluziunii sociale
  • Compartiment beneficii pentru susținerea copilului și a familiei
  • Compartiment strategii, programe, proiecte, relația cu asociații și fundații
 • Serviciul economico financiar și administrativ
  • Compartiment financiar-contabilitate, administrativ`
  • Compartiment achiziţii publice
  • Compartiment monitorizare asistenți personali, evidență și plată indemnizații
  • Compartiment juridic și contencios
 • Centrul Social de Urgenţă pentru Persoane fără Adăpost
  • Centrul pentru adăpostirea victimelor violenţei în familie
 • Cantina de ajutor social 
 • Centru de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice dependente din municipiul Botoşani - SENIOR
 • Compartiment asistenţă medicală comunitară
 • Centrul social de zi pentru copii aflați în situații de risc social

Date de contact

Adresa:
Strada Săvenilor nr. 12, localitatea Botoșani,
județ Botoșani, cod poștal 710246

Telefon: 0231 583 230  

Email: dasbotosani@yahoo.com

Harta

Program de lucru

Luni - Joi : 8:00 - 16:30

Vineri : 8:00 - 14:00