TEL: 0231 / 583230  Email: dasbotosani@yahoo.com

Centrul social de urgenţă pentru persoane fără adăpost

Centrul social de urgenţă pentru persoane fără adăpost (denumit în continuare CSU) este unitate de asistenţă socială fără personalitate juridică, care funcţionează ca o structură cu administrare unică, în cadrul Serviciului Public Local de Asistenţă Socială Botoșani.

Baza legala de acordare

 1. Legea nr.292/2011 Legea asistenţei sociale
 2. Legea nr.197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, cu modificările şi completările ulterioare
 3. HG nr.118/2014 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare
 4. Legea nr.477 / 2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice.
 5. Ordonanţa Guvernului nr.27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările şi completările ulterioare
 6. Legea 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările si completările ulterioare.
 7. Legea nr.116/2002 privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale și HG 1149/2002 pentru aprobarea normelor metodologoce de aplicare a prevederilor Legii nr.116/2002, cu modificările si completările ulterioare
 8. Legea nr.17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice
 9. Ordin nr.2126/2014 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost(…) Anexa 5

Principiile care stau la baza activităţii C.S.U. sunt:

 1. respectarea şi promovarea intereselor persoanelor adulte fără adăpost asistate;
 2. respectarea demnităţii persoanei asistate;
 3. egalitatea şanselor si nediscriminarea;
 4. asistarea persoanelor adulte fără adăpost în realizarea si exercitarea drepturilor lor;
 5. asigurarea unei intervenţii profesioniste a echipei pluridisciplinare;
 6. asigurarea confidenţialităţii şi a eticii profesionale;
 7. deschiderea CSU către comunitate.

Beneficiarii serviciilor oferite în cadrul CSU sunt:

 1. persoane fără adăpost (persoane adulte sau familii cu / fără copii) care dorm în locuri insalubre(pe stradă, în parc, în gări, scări de bloc, clădiri aflate în construcţie, maşini abandonate, canale) sau locuiesc temporar la rude/prieteni
 2. tineri proveniti din centre de plasament;
 3. persoane care au pierdut locuinţa din diverse motive si momentan nu au resursele materiale necesare asigurării alteia si nici nu beneficiază de alte servicii sociale care acorda găzduire;
 4. familii monoparentale, lipsite de suport material și/sau afectiv (sub rezerva existenței unei camere libere în centru)
 5. vârstnici abandonați de propria familie și ale căror resurse financiare și personale sunt insuficiente și care nu dețin sub nici o formă juridică spațiu locativ ;
 6. persoane cu dizabilităţi a căror autonomie mentală este conservata, iar cea locomotorie este total sau parţial menţinută;
 7. persoane suferinde de boli cronice netransmisibile;

Pentru persoanele eligibile prevăzute la lit.c)-g) serviciile specializate sunt oferite pentru o perioadă de maxim 15 zile, până la rezolvarea urgenței(medierea relației cu aparținătorii/instituții publice cu atribuții în domeniu în vederea reintegrării în familia de proveniență sau în alte instituții de profil ce pot asigura asistență socială pentru o perioadă nedeterminată)

Beneficiarii definiți cf.pct.1) sunt persoane eligibile pentru cazarea în centru dacă din punct de vedere medical sunt apte pentru a sta în colectivitate și nu necesită supraveghere medicală permanentă, respectiv au o autonomie funcțională păstrată în cea mai mare parte.

Nu pot beneficia de serviciile centrului persoanele violente(verbal sau fizic), cele aflate sub influenţa alcoolului, drogurilor, persoanele cu afecţiuni infecto-contagioase şi dermato-venerice transmisibile (TBC, HEPATITE), persoanele aflate în episod psihotic

Admiterea beneficiarilor în Centrul social de urgenţă pentru persoane fără adăpost se face în baza unei anchete psiho-socio-medicale privind situația solicitantului, care să evidenţieze cauzele ce a generat situaţia de risc social şi a planului personalizat de intervenţie, efectuate de echipa pluridisciplinară a centrului, avizată de şeful de centru şi aprobată de către directorul executiv al Serviciului Public Local de Asistenţă Socială Botoșani.

Pentru situaţiile de extremă urgenţă, accesul sau admiterea în centru se poate face doar cu acordul expres, scris sau verbal - consemnat în Registrul Specific - al şefului Centrului social de urgenţă pentru persoane fără adăpost (CSU), urmând ca aprobarea anchetei sociale să se realizeze în prima zi lucrătoare după accesul în centru al beneficiarului în cauză.

Beneficiarii pot fi cazaţi în baza unei evaluari iniţiale, gratuit pe timp de noapte 15 nopţi consecutive, ulterior timp de 90 de zile, cu condiția îndeplinirii de către aceştia a formalităţilor legale de înscriere a reşedinţei în actul de identitate şi în limita locurilor disponibile; perioada maximă de cazare se poate prelungi cu până la 9 luni, în urma reevaluării cazului.

Programul de funcţionare al centrului este cuprins între orele 17.00 - 8.30, primirea beneficiarilor făcându-se între orele 17.00 - 21.00, programul de odihnă este între orele 22.00 - 7.00, prezenţa beneficiarilor în centru social în intervalul 08.30 - 17.00 fiind justificată doar de participarea acestora la activităţile de consiliere socială, medicală sau psihologică, îndrumare şi orientare profesională sau de servirea mesei în camera de autogospodărire a centrului.

Persoanele care realizează venituri din pensii de orice natură, din indemnizaţii sau din alte drepturi acordate potrivit legii, precum şi din alte surse, cuprinse între 350 lei și 615 lei vor fi obligate la plata unei taxe lunare reprezentând 20% din venit, taxă ce se achită până la data de 20 ale lunii. Taxa se va constituii venit la bugetul local. Neachitarea taxei până la sfârșitul lunii în curs atrage după sine excluderea din centru.

Obligatiile beneficiarilor serviciilor asigurate în cadrul CSU:

 1. să respecte regulamentul de organizare şi funcţionare a centrului cât și regulamentul de ordine interioară 
 2. să furnizeze informaţii corecte cu privire la identitate, situaţie familială, socială, medicală şi economică
 3. să respecte regulile de igienă personală și pe cele ale centrului
 4. să păstreze ordinea si curatenia si sa participe la efectuarea curăţeniei în incinta centrului
 5. să achite, dacă este cazul, taxa lunară pentru contravaloarea serviciilor
 6. să efectueze în termen de 5 zile lucrătoare analizele medicale ( MRF, DVRL, test HIV, hepatita B) și să declare bolile de care suferă
 7. să respecte orarul de funcționare al centrului
 8. să respecte personalul angajat al centrului
 9. să răspundă material și penal pentru pagubele produse din vină proprie
 10. să nu introducă în centru arme, obiecte contondente
 11. să permită personalului de pază controlul corporal şi al bagajelor
 12. să nu intre în centru sub influenţa băuturilor alcoolice şi să nu consume în incinta centrului alcool, ţigări sau droguri

Sancțiunile ce se pot aplica in cazul nerspectării obligațiilor prevăzute la pct.1sunt:

 1. neacordarea serviciilor între 3 și 7 zile, în funcție de gravitatea faptei 
 2. excluderea din centru la a doua abatere

Statutul de asistat al centrului poate fi pierdut

 • în cazul înregistrării a 3 absențe consecutive pe timp de noapte, fără comunicarea prealabilă a posibilității absentării șefului de centru.
 • în cazul în care beneficiarii nu participă, fără justificare temeinică, la 3 ședințe de consiliere consecutive stabilite în cadrul planului de intervenție, refuză participarea la cursuri de calificare/recalificare profesională, nu acceptă un loc de muncă sau o locuință de necesitate, se va proceda la excluderea din centru.

Date de contact

Adresa:
Strada Săvenilor nr. 12, localitatea Botoșani,
județ Botoșani, cod poștal 710246

Telefon: 0231 583 230  

Email: dasbotosani@yahoo.com

Harta

Program de lucru

Luni - Joi : 8:00 - 16:30

Vineri : 8:00 - 14:00