TEL: 0231 / 583230  Email: dasbotosani@yahoo.com

Concediul și indemnizaţia pentru creşterea copiilor

Baza legală de acordare

 1. OUG nr. 111/08.12.2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. HG nr.52/19.01.2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr.111/2010;
 3. Ordin nr. 1474/06.05.2011 pentru aprobarea Instrucţiunilor de aplicare a unor prevederi din Normele metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr.111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, aprobate prin HG nr. 52/2011, Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, aprobate prin HG nr. 38/2011, şi din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin HG nr.50/2011;
 4. Legea 292/20.12.2011 legea asistenţei sociale.

Condiţii de acordare

În calculul celor 12 luni, se include şi perioadele în care persoanele s-au aflat în una sau mai multe dintre următoarele situaţii:

 • şi-au însoţit soţul/soţia trimis/trimisă în misiune permanent în străinătate;
 • au beneficiat de indemnizaţie de şomaj, stabilită conform legii;
 • au beneficiat de concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate, potrivit legii;
 • au realizat perioade asimilate stagiului de cotizare în sistemul public de pensii în condiţiile prevăzute la art. 38 alin. (1) din Legea nr.19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare;
 • au realizat perioade de stagiu de cotizare în sistemul public de pensii în condiţiile prevăzute de actele normative cu caracter special care reglementează concedierile colective;
 • au realizat în sistemul public de pensii, anterior datei intrării în vigoare a OUG nr.44/2006, perioade de stagiu de cotizare pe bază de contract de asigurare socială;
 • au beneficiat de indemnizaţia lunară pentru creşterea copilului până la vârsta de 2 ani, respective până la vârsta de 3 ani în cazul copilului cu handicap; au beneficiat de pensii de invaliditate;
 • au beneficiat de concediu fără plată pentru a participa la cursuri de formare şi perfecţionare profesională din iniţiativa angajatorului sau la care acesta şi-a dat acordul, organizate în condiţiile legii;
 • au lucrat cu contract individual de muncă în străinătate, pe baza acordurilor guvernamentale bilaterale încheiate de România cu alte state, o perioadă din cele 12 luni anterioară naşterii copilului;
 • se află în perioada de întrerupere temporară a activităţii, din iniţiativa angajatorului, fără încetarea raportului de muncă, pentru motive economice, tehnologice, structural sau similare, potrivit legii;
 • se află în perioada de 60 de zile de la absolvirea cursurilor de zi ale învăţământului preuniversitar/universitar, organizat potrivit legii, cu examen de licenţă/de absolvire/ de diplomă, în vederea angajării/continuării studiilor/ trecerii în şomaj, potrivit legii."

De indemnizaţia pentru creşterea copilului beneficiază, opţional, oricare dintre părinţii fireşti ai copilului.

Beneficiază de aceleaşi drepturi şi una dintre persoanele care au adoptat copilul, cărora li s-a încredinţat copilul în vederea adopţiei sau care au copilul în plasament ori în plasament în regim de urgenţă, precum şi persoana care a fost numită tutore.

Drepturile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă se acordă în situaţia în care solicitantul îndeplineşte cumulative următoarele condiţii:

 • este cetăţean român, cetăţean străin sau apatrid;
 • are, conform legii, domiciliul sau reşedinţa pe teritoriul României;
 • locuieşte împreună cu copilul/copiii pentru care solicită drepturile în România şi se ocupă de creşterea şi îngrijirea acestuia/acestora.

Cuantum

Indemnizaţia lunară se stabileşte în cuantum de 85% din media veniturilor nete realizate în ultimele 12 luni din ultimii 2 ani anteriori datei nasterii copilului şi nu poate fi mai mică de 85% din cuantumul salariului minim brut pe țară garantat în plată şi nici mai mare de 8500 lei .

Cuantumul indemnizaţiei se majorează cu 1233 lei pentru fiecare copil născut dintr-o sarcină gemelară, de triplet sau multipleţi, începând cu al doilea copil provenit dintr-o astfel de naştere.

Drepturile reprezentând indemnizații și stimulent de inserție se stabilesc după cum urmează:

 1. începând cu ziua următoare celei în care încetează, conform legii, concediul de maternitate, dacă cererea este depusă în termen de 60 de zile lucrătoare de la acea dată;
 2. începând cu data nașterii copilului, dacă cererea este depusă în termen de 60 de zile lucrătoare de la acea dată, în cazul persoanelor care nu îndeplinesc condițiile, conform legii, pentru acordarea concediului de maternitate și a indemnizației aferente;
 3. începând cu data adopției, a instituirii tutelei, plasamentului sau încredințării, dacă cererea este depusă în termen de 60 de zile lucrătoare de la data la care s-au aprobat ori, după caz, s-au instituit măsurile de protecție a copilului;
 4. de la data depunerii cererii, pentru toate celelalte situații, inclusiv pentru cazul în care cererea a fost depusă peste termenele prevăzute la lit. a.-c. .

Documente necesare

Indemnizaţia pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2/3 ani, se acordă, la cerere, în baza următoarelor documente, după caz:

 • cerere şi declaraţie pe propria răspundere pentru acordarea indemnizaţiei pentru creşterea copilului (Anexa nr.1)
 • actul de identitate al solicitantului şi a celuilalt părinte, după caz;
 • certificatul de naştere al copilului ;
 • certificatul de încadrare a copilului într-un grad de handicap , după caz;
 • certificatul de încadrare în grad de handicap a persoanelor adulte , după caz;
 • adeverinţă eliberată de autorităţile competente sau de către angajator (Anexa 2), după caz, din care să rezulte că persoanele care solicit acest drept au realizat în ultimele 24 luni anterioare datei naşterii copilului, timp de 12 luni venituri profesionale supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal;
 • copie după cererea de suspendare a activităţii depuse de solicitant către angajator;
 • decizia de suspendare a activităţii eliberată de angajator; adeverinţă eliberată de plătitorul indemnizaţiei de maternitate sau, după caz, alte dovezi, din care să reiasă ultima zi de concediu de maternitate, anchetă socială din care să rezulte că solicitantul se ocupă de creşterea şi îngrijirea copilului şi că acesta nu este încredinţat sau dat în plasament nici unui organism privat autorizat sau serviciu public autorizat ori unei persoane fizice, în cazul părinţilor necăsătoriţi iar copilul este recunoscut;
 • adeverinţă eliberată de Casa judeţeană de Pensii privind determinarea stagiului de cotizare a solicitantului;
 • alte acte necesare, după caz, stabilirii dreptului, prevăzute în normele metodologice pentru aplicarea prevederilor OUG nr. 111/2010 cu modificările şi completările ulterioare.
 • dovada eliberată de autorităţile competente pentru realizarea veniturilor din activităţi independente sau, după caz, din activităţi agricole şi a plăţii impozitului pentru acestea.

Unde se depune dosarul

Persoanele cu domiciliul în municipiul Botoşani pot depune dosarele pentru indemnizaţie creştere şi îngrijire copil, la sediul din str. Săvenilor nr.12, la Compartimentul Alocaţii şi Indemnizaţii Creştere Copil din cadrul Serviciului Public Local de Asistenţă Socială.

Date de contact

Adresa:
Strada Săvenilor nr. 12, localitatea Botoșani,
județ Botoșani, cod poștal 710246

Telefon: 0231 583 230  

Email: dasbotosani@yahoo.com

Harta

Program de lucru

Luni - Joi : 8:00 - 16:30

Vineri : 8:00 - 14:00